Sadržaj/Content

english

Uvod
– uloga DVD-a
– mitovi
– dugoročni i kratkoročni ciljevi
– psi ne znaju za naše planove
– svatko može imati loš dan

Bez čega ne možemo
– socijalizacija nikad ne prestaje
– načini nagrađivanja
– domaća zadaća
– nužnost fizičke kondicije
– osvješćivanje njuha

Barijere
– uvod
– prijelazi tipova terena
– prijelazi puteva, potoka i kanala
– otvorena i zatvorena šuma
– slanje uzbrdo i nizbrdo
– slanje preko tragova
– markirant na visini
– pretraživanje već pretraženog terena
– slanje bez ijednog traga
– ne zanemarimo vjetar

Klackalica
– uvod
– samostalnost
– vježbe vodljivosti

Ostalo
– slanje po putu
– prijelazi na više markiranata

Ne zaboravimo pse…

Sudionici

Dodatak uz DVD:
POPIS VJEŽBI ZA TRENIRANJE NA TRENINZIMA I KOD KUĆE

  1. Vježbe samostalnog pretraživanja terena i savladavanja prirodnih barijera (35 vježbi)
  2. Vježbe usmjeravanja (5 vježbi)
  3. Vježbe oblajavanja (30 vježbi)
  4. Vježbe kod kuće (9 vježbi)

INTRODUCTION
– The purpose of the DVD
– The myths
– Long-term and short-term goals
– Dogs do not know about our plans
– Everyone can have a bad day

THE ESSENTIALS
– Socialization never stops
– Ways of rewarding
– Homework
– The necessity of physical fitness
– Sensitizing the sense of smell

BARRIERS
– Introduction
– Transition of terrain types
– Transition of paths, streams and channels
– The open and closed forest
– Sending uphill and downhill
– Sending over the trails
– The figurant at a height
– Searching the already searched terrain
– Sending with no trails
– Do not ignore the wind

SEESAW
– Introduction
– Independence
– The directability exercises

OTHER TOPICS
– Sending down the path
– Transitions to more figurants

DO NOT FORGET DOGS…

PARTICIPANTS

ADDITION TO DVD:
TRAINING EXCERCISES FOR OUTDOOR TRAINING AND AT HOME

  1. Excercises for independent area search and overcoming of natural barriers (35 excercises)
  2. Directability excercises (5 excercises)
  3. Barking excercises (30 excercises)
  4. Excercises at home (9 excercises)